… en original og verdifull studie av hvordan grupper kan nå kollektive avgjørelser i situasjoner hvor alternativene er mange og ulikt preferert. Det dreier seg om demokratisk styring og de alternative fremgangsmåter ved avstemning som er best egnet for ulike saker under ulike forhold.
Mens enkle flertallsavgjørelser strekker til hvor det gjelder valg mellom to klare alternativer, vet vi at vanskeligheter opptrer når alternativene er mange, når de er ulikt preferert, eller når stabile flertall blokkerer for minoritenes syn. Dette er klassiske problemer som har opptatt beslutningstagere til alle tider, fra konsilene som valgte paver og keisere, til valgprosedyrer utviklet av matematikeren J-C Borda for tildeling av medlemskap i Det franske akademi, til Kenneth Arrows spilleteoretiske analyser. Bjørn Stefansson bringer hele problemfeltet videre i denne viktige studien av radvalg og fondsvalg.
Stefansson viser hvordan ordninger med radvalg eller fondsvalg muliggjør kollektive beslutninger som er følsomme for fordelingen av preferanser og prioriteter i en gruppe. Hans analyser favner hele problematikken fra regler og praktiske fremgangsmåter, gjennom teoretiske modelleringer, til analyser av praktiske forsøk som han har organisert i grupper av ulike slag på Island. Stefansson demonstrerer hvordan de ulike fremgangsmåter er egnet for ulike saker og gruppesammensetninger. Han viser hvordan demokratisk praksis og sinnelag fremmes der hvor disse avstemningsreglene brukes.
Fremstillingen er klar og konsis; den har stor teoretisk og praktisk betydning; og tjener demokratiske interesser på en forbilledlig måte.

Professor Fredrik Barth, antropolog, Oslo / Boston (for publisering, Demokrati med radvalg og fondsvalg, Oslo 2003)