Demokratisentret - Demokrati med radval och fondval

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson

Demokrati med radvalg og fondsvalg på svensk

Epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9034-8-8
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-10-3

  

Tillämpning av radval vid omröstning och val är ett svar på ett klassiskt problem: att hitta en bra metod för val mellan mer än två (formell logik). Fondval är ett svar på Colemans problem: att hitta ett praktiskt system besläktat med penningsystemet vid gruppbeslut i politiska frågor (statsvetenskap, ekonomi). Arrows omöjlighetsteorem om gruppbeslut behandlas (ekonomi). I boken visas hur fondval kan användas i viktiga frågor, som utarbetande av finansbudget och investeringsplaner, fysisk planläggning och resursutnyttjning (ekonomi, administrationsteori, miljövetenskap, resursekonomi). Tillämpning av radval och fondval ses ur en sociologisk synvinkel: att ett samhälle bara lever om det finns gemensamma uppgifter, och likaledes i ljuset av socialantropologins genomgående tema: vad som vidmakthåller ett samhälle och förnyar det.