Det var slående lite samsvar i vurderingen hos dommerkollegiene og allmennheten i Melodi Grand Prix i 2014 (10. mai). Dagen etter ble seiersmelodiens budskap diskutert i nyhetstimen i IRK. Man hevdet her at deltakerlandene hadde vist ulik holdning til budskapet i seiersmelodien. Liknende diskusjon forekom på internett.

 

Jeg har tre ganger vært i det islandske dommerkollegiet på 16 i Melodi Grand Prix. I disse tilfellene var deltakerne i dommerkollegiet valgt etter annonse. Kriteriene på deltakelse var alder, bosted og kjønn. Deltakelsen var mest omstendelig første gangen jeg var med. Da var kollegiet sammen mesteparten av dagen. Vi fikk se framførelsen tre ganger - først på video, siden på generalprøven og til slutt sjølve Melodi Grand Prix. Det var mye som ble diskutert i løpet av dagen, men jeg kan ikke minnes at melodienes budskap ble kommentert. Melodiene ble sunget på mange språk. En gang ble melodien fra Estland nummer to hos oss. Vi forstod nok ikke et ord estisk.

La oss til forklaring tenke oss at fire melodier - melodiene A, B, C og D - blir framført for et dommerkollegium på 16. Vi tenker oss at fire av dommerne enes om å plassere en av melodiene øverst, og at de med dette vil framheve et budskap som de finner i melodien. De øvrige 12 bare lytter, og hver enkelt dømmer etter sin egen smak; men de tillegger ikke noen av melodiene noe budskap. Om smaken fordeler seg jamt, setter tre av dem A øverst.

Slik er A alt i alt 7 ganger øverst - og blir seiersmelodien. Det gir her ingen mening å tillegge dommerkollegiet i sin helhet en holdning til budskapet. Om tre av dommerne enes om å sette A øverst, og de øvrige 13 har preferanser som fordeler seg jamt, blir A for det første øverst hos de tre, og siden setter de øvrige 13 A øverst minst tre ganger (antall melodier dividert med antall aktuelle dommere, dvs. 13/4=3,25). A er følgelig sikkert 6 ganger på førsteplass og kommer øverst. Om to av dommerne enes om å plassere A øverst og smaken hos de øvrige 14 er jamt fordelt, blir A for det første øverst hos de to, og siden plasserer de øvrige 14 A minst tre ganger øverst (14/4=3,5). A kommer følgelig på første plass - denne gangen sikkert 5 ganger.

Med et slikt resultat kan dommerkollegiet som en helhet ikke sies å gi støtte til en bestemt sak. Dette kan overføres til telefonavstemningen, hvor allmennheten kunne delta i de fleste av landene. Om en liten minoritet gjør en felles innsats i samsvar med et budskap som det blir hevdet melodien og framførelsen bærer, bestemmer den saktens resultatet; men resultatet viser ikke holdningen til de andre, dvs. majoriteten, eller helheten. Det kommer ikke til uttrykk noen holdning til seiersmelodiens budskap. Det er heller ikke grunnlag for å si noe om eventuelle forskjeller i holdningene mellom dommerkollegiene og allmennheten.

Morgunbladid 19. mai 2014 (oversatt fra islandsk)