La oss undersøke økonomikkens bidrag til kontroll av fisket ved Island siden fiskebankene for førti år siden for det meste var kommet under den islandske statens myndighet. Jeg gjorde oppmerksom på dette bidrag i en artikkel i en artikkel i Morgunbladid den 30. juli hvor jeg gikk inn på idéene bak kontroll av fisket, og dokumenterte at landets viktigste økonomiske rådgivere hadde hatt gjennomtenkte idéer om hvordan slik kontroll bør skje. Der ble det henvist til et råd i økonomikken for moderat utnytting av en allmenning—og det er jo det fiskebankene er. Dette rådet er aldri blitt gjennomført her.

Den neste økonomiske kommentaren til disse forhold som er verd å merke seg finnes i følgende ord fra Røgnvaldur Hannesson fra 1994 (han var da og inntil nylig professor i fiskeriøkonomi ved Norges handelshøgskole): «Det er mulig å kontrollere langsiktig utnyttelse av fiskestammer som lever i et avgrenset område hvor det ikke er for store svingninger i miljøet. All varig fangst er avhengig av at fiskestammene tynes i en passende utstrekning, bl.a. med hensyn til tilbud av ernæring og den voksne fiskens rov på ungfisken. Denne beskrivelse tror jeg passer noenlunde på torsken på de islandske fiskebanker.»

Kommentaren er fra en artikkel i Morgunbladid (6. juni). Ved påsketider året etter arrangerte det økonomiske fakultet ved Islands universitet et seminar hvor Røgnvaldur Hannesson utredet hvordan kontroll av fisket kunne skje i et havområde hvor mange skip fra flere stater fisker. Han hadde Barentshavet som eksempel. Det var en matematisk utredning som måtte imponere som slik. Som det gjerne blir med matematisk utredninger i økonomikken, kom det imidlertid ikke noe realistisk ut av det. Kan hende skyldes det at premissene matematikken krever, blir mange. På seminaret kom det noen utenfra, samt økonomer som hadde syslet med kontroll av fisket, fra fakultetet og Statens økonomiske institutt. Etter innledningen ble premissene for kontroll av fisket diskutert. I diskusjonen deltok de som kom utenfra, samt foreleseren. Der fikk man bekreftet foreleserens syn, som er gjengitt foran. Økonomene fra fakultetet og Statens økonomiske institutt deltok ikke i diskusjonen.

Den som vil gjøre seg kjent med kjernen i spørsmålet om en økonomisk kontroll av fisket, bør lese artikkelen til Røgnvaldur Hannesson fra 1994. Den er forresten et svar på et åpent brev fra meg. Det finnes ingen bestemmelse om kontroll av fisket ved Island som er blitt belagt med den argumentasjon han presenterte der.

Morgunbladid 22. august 2015 [oversatt fra islandsk]